Vyhľadávanie

Zatvoriť

Doprava zdarma pri nákupe nad 100 EUR.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.berndorf.sk
( ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

Informácie o ochrane osobných údajov

Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci e-shopu spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o., ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke www.berndorf.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý je e-shopom spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o., so sídlom Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 639 893, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 10654/S. Ak využívate služby e-shopu uvedené na stránke www.kulturastolovania.skprípadne, www.tischkultur.at, www.zdravestriebro.sk, www.pribor.sk,  www.stolovepribory.sktaktiež aj na týchto miestach Vám budú poskytnuté doplnkové informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Berndorf Sandrik s.r.o..

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov a nasledujúci informačný list o ochrane osobných údajov je určený na to, aby Vám poskytol prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi a akú ich ochranu prevádzkovateľ internetovej stránky zabezpečuje.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o., so sídlom Bystrická 1571 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 639 893, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10645, email: berndorf@berndorf.sk, t.č.: 045/6844 328 (ďalej len „Berndorf Sandrik”) je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci eshopu prevádzkovanom na území Slovenskej republiky.

Vaše údaje pri registrácii do eshopu.

Ak sa registrujete na webovej stránke za účelom nákupu na eshope, potrebujeme od Vás celé meno (meno a priezvisko) a emailovú adresu. Súčasne je potrebné zadať heslo, a to dvakrát. Následne, po prezretí tovaru a Vašom výbere je možné prekliknúť sa do košíka, ktorý obsahuje Vami vybraný tovar. V prípade, že máte záujem tovar objednať, potvrdíte objednávku, čo Vás posunie k formuláru, ktorý obsahuje požiadavku na vyplnenie ďalších údajov potrebných na vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Vyžadované údaje sú meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ, email a telefónne číslo. V prípade, že žiadate tovar zaslať na inú ako fakturačnú adresu, je potrebné vyplniť aj tieto údaje. Tieto registračné údaje ukladáme pod Vaším menom na Vašom účte. Vezmite prosím na vedomie, že bez registrácie nie je možný nákup na eshope. Tieto registračné údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie, fakturačné účely a za účelom doručenia Vami vybraného tovaru. Vaše registračné údaje slúžia tiež ako prístupové údaje do Vášho účtu. Vaše registračné údaje budú poskytnuté tretím osobám (mimo eshopu) len vtedy, ak ste s týmto poskytnutím súhlasili a v rozsahu, v ktorom ste s týmto poskytnutím súhlasili, t.j. ak požiadate o doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra, automaticky súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím kuriérskej spoločnosti. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť, ani doručiť doklad o nákupe.

Na prihlásenie sa na odber newslettra budeme spracúvať iba Vašu emailovú adresu. Vaša emailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok v súvislosti s Vašimi objednávkami. V rámci spracovania objednávky, plnenia zmluvy či zasielania newslettra alebo dotazníka o spokojnosti zákazníka sú príjemcami Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ a prípadní Sprostredkovatelia.

Služby poskytované v rámci uvedených e-shopov a webových  stránok spoločnosti Berndorf Sandrik nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov.

Vaše údaje pri komunikácii s nami.

Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou Berndorf Sandrik s.r.o. akýmkoľvek spôsobom (emailom, telefónom, bežnou poštou), Berndorf Sandrik s.r.o. bude spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.

Právny základ pre spracúvanie údajov. 

Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii a nákupe v e-shope je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy), ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Váš súhlas s reklamou a prieskumom trhu.

Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. Vám môže zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom poštou alebo Vám ich môže poskytnúť pri Vašej návšteve predajne a v prípade, že ste si samostatne objednali na základe udelenia samostatného súhlasu elektronický newsletter, aj prostredníctvom e-mailu. Na tento účel a pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom používa Berndorf Sandrik s.r.o. nasledovné údaje a analýzy:

• Registračné údaje: Vaše úplné meno (meno a priezvisko) a Vaša úplná adresa (ulica, číslo domu,

PSČ, mesto, štát), Vaša e-mailová adresa a prípadne číslo mobilného telefónu.

• Nákupné/zľavové údaje: údaje súvisiace s tovarmi/službami a Vaše registračné údaje.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníkov a odberateľov newslettra v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako „Prevádzkovateľ“. Osobné údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané na základe sprostredkova­teľských zmlúv aj nasledovnými tretími stranami („Sprostredko­vatelia“):

  • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služba MailChimp),
  • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služby Google Analytics, Google AdWords),
  • DHL Parcel Slovensko s.r.o., so sídlom Na pántoch 18 831 06 Bratislava IČO: 47 927 682 Sp­oločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100759/B,
  • TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50, 94905 Nitra, IČO 36703923 spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra Sa vložka č. 10363/N
  • inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, poskytujúcim počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, či reklamné a marketingové služby,

a to s nasledovnými účelmi:

  1. identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál; správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov; identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy; reakcia na žiadosti, pripomienky či informácie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy; evidencia zmlúv, faktúr a iných súvisiacich dokumentov; spracovanie účtovných dokladov na daňové účely; IT podpora pri správe databáz s osobnými údajmi a objednávkami, získavanie a spracúvanie štatistických informácií o zákazníkoch; a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba – zákazník,
  2. zasielanie newslettra o našich produktoch, službách a akciách, a to návštevníkom stránky na právnom základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby, alebo na právnom základe oprávnený záujem Prevádzkovateľa voči zákazníkom našej spoločnosti,
  3. plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH, a to na právnom základe (zákonná povinnosť).

Prieskum trhu.

Berndorf Sandrik s.r.o. môže ďalej používať Vaše registračné údaje, nákupné/ zľavové údaje a prípadné komunikačné údaje na účely prieskumu trhu, aby Vás mohli kontaktovať poštou alebo e-mailom (ak je uvedený) s cieľom posúdiť Vašu spokojnosť alebo hodnotenie ponuky tovarov a služieb.

Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie. Okrem toho automaticky ukladáme údaje do súborov denníka, ktoré dostávame z prehliadača počas návštevy (prehliadač, Chrome, Firefox, Safari atď.). Znamená to, že adresa IP je známa a na počítači je vytvorený súbor cookie. Tento súbor cookie zabezpečuje, že Vaša objednávka môže byť spracovaná správne a predovšetkým je možné Vám prostredníctvom nej ponúknuť výrobky, ktoré Vás najviac zaujímajú, bez toho, aby ste museli opakovane vyjadrovať svoj záujem.

Ochrana dát.

Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia používa spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. protokol HTTPS, ktorý je chránený proti cudziemu prístupu.

Cookies.

Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Takýto súbor má životnosť 26 mesiacov. Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane Vašej IP adresy) generované súborom cookie sa prenesú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať Vašu IP adresu k iným údajom od spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov je možné napadnúť kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s plnými IP adresami by sme chceli zdôrazniť, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp ()“, a preto sa adresy IP ďalej skracujú, aby sa vylúčili priamy osobný vzťah. Okrem toho je možné zabrániť evidovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane IP adresy) cez Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný na: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?… ). Bez Vášho výslovného súhlasu nebudú používané žiadne tieto nástroje na zhromažďovanie osobných údajov, na poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo marketingovým platformám, resp. na spojenie údajov s Vašimi osobnými údajmi.

Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:


 a. správne fungovanie stránky a zjednodušenie objednávky (napr. uloženie vykonaných objednávok, identifikácia zákazníka);


 b. reklama a marketingové akcie;


 c. tvorenie štatistík návštevnosti stránky a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránky pre vylepšenie jej štruktúry a obsahu.

Všetky súbory cookies, ktoré využíva naša stránka, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránky, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránky a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránke a využívanie našich služieb. Využitie služieb našej stránky bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránky.

V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookies využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na našej stránke.

Právo na odvolanie súhlasu.

Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o.. Čiastočné odvolanie súhlasu nie je možné. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami.

Doba uchovávania.

Vaše registračné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope. Po ukončení Vašej účasti v e-shope budú tieto údaje okamžite vymazané, pokiaľ neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť obchodných spoločností a/alebo finančné povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov odo dňa ukončenia Vašej registrácie v eshope. Vaše údaje slúžiace na komunikáciu s Vami uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania komunikačných údajov, avšak najdlhšie po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope, a to za predpokladu, že osobitné právne predpisy neustanovia v niektorých prípadoch lehotu dlhšiu, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom. Údaje, ktoré sú v e-shope spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame počas doby trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však počas doby trvania Vašej registrácie v Programe. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely popísané vyššie, tieto údaje budeme uchovávať len počas príslušnej doby podľa predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť alebo daňových predpisov a nebudú už ďalej spracúvané na iné účely.

Spracúvanie údajov poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi.

Poverujeme rôznych poskytovateľov služieb so spracúvaním osobných údajov (sprostredkovateľov) na účely poskytovania podpory e-shopu, napr. na zasielanie informácií poštou a prostredníctvom iných služieb, ktoré ste si objednali, a na spracúvanie Vašej komunikácie (zazmluvnení sprostredkovatelia, dátové centrá, odosielatelia e-mailov). Poskytovateľov služieb dôkladne vyberáme a kontrolujeme.

Spracúvanie Vašich údajov mimo EÚ/EHP.

Aby sme mohli vykonať proces Podmienok registrácie v e-shope, Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štátom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovatelia týchto aplikácií poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR.

Na požiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, upravenú verziu uverejníme s aktualizovaným dátumom verzie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto informácie o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky berndorf@berndorf.sk a do predmetu správy uviesť „informácie o ochrane údajov“.

V Žarnovici, máj 2018


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti BERNDORF SANDRIK s.r.o. 

I. Úvodné ustanovenia

 1.1. Predávajúcim je spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o., so sídlom Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 639 893, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.10654/S (ďalej len "Predávajúci").

1.2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu Predávajúceho na stránke www.berndorf.sk, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku (ďalej len "Kupujúci").

1.3. E-shop je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa produktov ponúkaných Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.berndorf.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.5. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.6. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.7. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho- množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý predávajúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

 III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.berndorf.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.
3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
 Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny:
 a) na dobierku - v hotovosti pri prevzatí tovaru, - EUR

b) prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry, - EUR

c) platba kreditnou kartou, - EUR

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na berndorf@berndorf.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote 3 dní od obdržania objednávky. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
 a) Doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérskou službou pri odbere do sumy 50 ,- EUR je 4,00 EUR vrátane DPH,

b) Doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérskou službou pri odbere nad sumu 50 ,- EUR je 0 EUR vrátane DPH,

c) Osobný odber malého tovaru v sídle prevádzky 0 EUR,

d) Doprava na adresu určenú Kupujúcim kuriérskou službou do Českej Republiky je 10 EUR vrátane DPH,
 e) Cena dopravy do iných štátov EÚ na vyžiadanie.

5.3. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: Kupujúci je povinný tovar od prepravcu kuriérskej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.berndorf.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:

• osobne v sídle spoločnosti

• odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu

predávajúceho:
Berndorf Sandrik s.r.o., ul. Bystrická č.1571, 966 81 Žarnovica

6.4. V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.5. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale (nie je podmienkou) a musí byť kompletný, t. j. vrátane príslušenstva.

6.6. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

6.7. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na berndorf@berndorf.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

6.8. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

6.9. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa:

a) prevzatia tovaru podľa § 7 odseku 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,

b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo

c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči,

pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote.

7.2. Kupujúci je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu Predávajúceho: Berndorf Sandrik, s.r.o. ul. Bystrická č.1571 , 966 81 Žarnovica počas jeho prevádzkových hodín alebo toto odstúpenie podať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na vyššie uvedenú adresu, prípadne takéto uplatnenie práva je možné uplatniť aj v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Kupujúci je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne Predávajúcemu predmet zmluvy od ktorej odstupuje (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť) najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia. V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho ako aj tovaru podľa ust. § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z..

7.6. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing).

Reklamačný poriadok