Kulturastolovania.sk

Hľadáme relevantné výsledky.

 • Žiadny výsledok nezodpovedá Vami napísanému výrazu.

 • Úvod
 • Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. je obchodnou spoločnosťou, ktorá vydáva v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky tento reklamačný poriadok (ďalej len "Reklamačný poriadok"). Reklamačný poriadok je dostupný na ktorejkoľvek prevádzke Berndorf Sandrik, s. r. o. nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky, ako aj na internetovej stránke www.berndorf.sk.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na akúkoľvek zmluvu, uzavretú medzi spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. a zákazníkom, ktorým je fyzická osoba - spotrebiteľ (ďalej len „zákazník“), na základe ktorej spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. dodáva zákazníkovi tovar (ďalej len ako „tovar“).

Reklamačný poriadok upravuje najmä postup, spôsob, ako aj práva a povinnosti spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. a zákazníka pri reklamácií dodaného tovaru spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi. Ďalej v tomto Reklamačnom poriadku sa spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. a zákazník označujú spolu aj ako „zmluvné strany“ alebo „strany“.

 

Článok II.  

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA

Spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar pri jeho odovzdaní zákazníkovi (ust. § 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka), ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po odovzdaní tovaru spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi v záručnej dobe (ust. § 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba na nové tovary je 24 mesiacov, ktorá začína plynúť prvým dňom po odovzdaní uvedeného (nového) tovaru zákazníkovi (ust. § 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Pri tovaroch predávaných spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi za nižšiu cenu s DPH, a to najmä z dôvodu vád v/na týchto tovaroch, je záručná doba 24 mesiacov, pričom spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. nezodpovedá za tie vady v/na tovaroch, pre ktoré bola medzi zmluvnými stranami dojednaná nižšia cena s DPH.

Pri použitých tovaroch je záručná doba 24 mesiacov alebo v prípade dohody strán je záručná doba 12 mesiacov (ust. § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka), pričom spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. nezodpovedá za tie vady v/na tovare, ktoré vzniknú ich použitím alebo opotrebením. Použité tovary sú spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. viditeľne označené ako „použité“ a je pri nich uvedená informácia o ich skrátenej záručnej dobe.

Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady zákazníkom u spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. až do doby, keď zákazník bol po skončení opravy povinný reklamovaný tovar, ak to povaha tovaru pripúšťa, od spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. alebo ňou určenej osoby prevziať (ust. § 627 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak dôjde k výmene vadného tovaru za tovar bez vád, začne plynúť nová záručná doba na tovar bez vád dňom prevzatia takéhoto tovaru zákazníkom od spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. (ust. § 627 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Zodpovednosť spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. za vady tovaru sa nevzťahuje najmä na: (i) zlé zaobchádzanie s tovarom, napr. nesprávne skladovanie tovaru, (ii) bežné opotrebenie alebo nesprávne používanie tovaru, (iii) poškodenie tovaru eróziou alebo extrémnymi (príliš vysokými alebo nízkymi) teplotami, (iv) mechanické poškodenie tovaru, napr. škrabance a pod., (v) nesprávna údržba a čistenie tovaru v rozpore s pokynmi spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. alebo výrobcu tovaru, (vi) iné dôvody, bližšie uvedené v záručnom liste alebo v návode k tovaru, alebo uvedené na obale tovaru, alebo bližšie uvedené na internetovej stránke www.berndorf.sk.

Článok III.

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

 • Každý zákazník je povinný si prepočítať hotovosť okamžite pri výdaji peňazí od obsluhujúceho personálu spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o.. Následné reklamácie týkajúce sa nesprávnej výšky vydanej hotovosti nebudú spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. uznané.
 • Každý zákazník je povinný si prepočítať množstvo tovaru pri jeho preberaní v prevádzke spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o.. Po opustení prevádzky spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. s tovarom reklamovanie množstva tovaru nie je možné.
 • Pri dodržaní povinnosti zákazníka podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Reklamačného poriadku rieši spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. kvantitatívne reklamácie zákazníkov bezplatnou dodávkou chýbajúceho tovaru zákazníkovi.

Článok IV.  

VADY TOVARU

 • Vady tovaru sa delia na odstrániteľné a neodstrániteľné.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má zákazník právo, aby bola bezplatne, riadne a včas odstránená, pričom spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. je povinná každú takúto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Za odstrániteľnú vadu sa považuje najmä taká vada, ktorej odstránením nedôjde k zmenšeniu kvality a vlastností predaného tovaru.
 • Zákazník môže namiesto odstránenia vady tovaru požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu jeho súčasti, ak tým spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru s DPH a závažnosť vady. Spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, ak tým zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.
 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vád, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od dotknutej zmluvy, ktorej sa to týka, odstúpiť, pričom to isté právo prislúcha zákazníkovi aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady vzťahujúce sa na tovar, ale zákazník ho pre opätovné (aspoň 3x) sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže riadne užívať.
 • V prípade poskytnutej zľavy z ceny za tovar s DPH, nie je možné neskôr reklamovať tovar pre tie vady, za ktoré bola spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi poskytnutá zľava.

Článok V.  

POSTUP A SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

 • Reklamáciu je zákazník oprávnený si uplatniť v sídle spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o.:

Zákaznícke centrum, Berndorf Sandrik, s. r. o.

Bystrická 1571, 966 81  Žarnovica

Tel.: +421 45/6844328

e-mail: berndorf@berndorf.sk

a to osobne počas platných otváracích hodín spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. u osoby poverenej prijímaním a vybavením reklamácií: Andrea Katinová, Monika Šályová.

 • Reklamáciu si môže zákazník uplatniť ďalej aj elektronicky (e-mailom) alebo písomne, napr. poštou, a to na aktuálnej adrese sídla spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o., zapísanej v čase uplatnenej reklamácie zákazníka v internetovom obchodnom registri (www.orsr.sk).
 • Pri uplatnení reklamácie je nevyhnutné, aby zákazník uviedol čoho sa reklamácia týka a zároveň predložil spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. vadný tovar, pokiaľ to povaha tovaru umožňuje, ako aj uviedol aké práva a nároky z vád si zákazník uplatňuje.
 • Pri uplatnení reklamácie je ďalej potrebné, aby zákazník preukázal spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. aj nasledovné skutočnosti:
 • že si zákazník kúpil tovar od spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o.  a za akú cenu s DPH; za účelom preukázania tejto skutočnosti zákazník predloží spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. medzi zmluvnými stranami podpísaný dodací list a/alebo inú listinu podpísanú medzi stranami preukazujúcu (originál), že reklamovaný tovar bol spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi dodaný a platný doklad o kúpe tovaru (originál), vydaný spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi, na ktorom bude vyznačený dátum kúpeného tovaru,
 • že sa na tovare v záručnej dobe vyskytla vada, na ktorú sa zodpovednosť za vady v zmysle tohto Reklamačného poriadku alebo inej dokumentácie spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. alebo platných právnych predpisov vzťahuje,
 • zákazník predloží vadný tovar spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. za účelom posúdenia uplatnenej vady tovaru zákazníkom,
 • zakazník je povinný poskytnúť spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu (doklad o prijatí reklamácie) povereným pracovníkom Berndorf Sandrik, s. r. o. a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok na uplatnenie reklamácie zákazníkom, je spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. oprávnená reklamáciu zákazníka posúdiť ako nedôvodnú a/alebo ju zamietnuť, ak zo zákona nevyplýva inak.

 • Na účely tohto Reklamačného poriadku sa reklamáciou rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru a vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmena tovaru, vrátenie kúpnej ceny s DPH vystavením zákazníkovi dobropisu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie zákazníka.
 • Po riadnom uplatnení reklamácie zákazníka v zmysle vyššie uvedených bodov tohto Reklamačného poriadku, vydá spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. zákazníkovi doklad (potvrdenie) o prijatí reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • Po uplatnení reklamácie zákazníka a poučení zákazníka o jeho právach, najmä v zmysle ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka a na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv si uplatňuje, spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. alebo ňou poverená osoba určí spôsob vybavenia reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníka, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické posúdenie, najneskôr do  30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zákazníka. Po márnom uplynutí zákonnej 30-dňovej lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník rovnaké práva, ako by išlo o vadu, ktorú nie je možné odstrániť (t.j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy a zároveň požadovať vrátenie ceny tovaru s DPH).
 • V prípade reklamácie tovaru uplatnenej zákazníkom počas prvých 12 mesiacov od kúpy u spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o., môže spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. vybaviť reklamáciu zákazníka zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nie je možné požadovať od zákazníka úhradu nákladov na odborné posúdenie. Spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. poskytne zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o.. Ak spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. zamietne reklamáciu tovaru uplatnenú zákazníkom po 12 mesiacoch od kúpy tovaru, je spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. povinná v doklade o vybavení reklamácie zákazníka uviesť, komu môže zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak zákazník zašle tovar na odborné posúdenie, ktorým preukáže spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. zodpovednosť za vady tovaru, môže si zákazník uplatniť reklamáciu znova, ktorú spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. už nemôže zamietnuť. Spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. je zároveň povinná uhradiť zákazníkovi všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, a to do 14 dní odo dňa opätovne uplatnenej reklamácie zákazníkom.
 • O vybavení reklamácie vyhotoví spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. písomný doklad najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie zákazníka a tento zákazníkovi aj odovzdá.
 • Každú uplatnenú reklamáciu zapíše spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. do evidencie uplatnených reklamácií zákazníkov spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. (ďalej len „Evidencia reklamácií“). Evidencia reklamácií obsahuje najmä dátum uplatnenia reklamácie zákazníka, dátum a spôsob vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
 • V prípade potreby je zákazník oprávnený obrátiť sa so svojimi návrhmi, podnetmi alebo sťažnosťami na spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. alebo na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorej kontaktné údaje sú zverejnené na internetovej stránke www.soi.sk.
 • Zákazník ma právo sa obrátiť na spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. vybavila reklamáciu zákazníka alebo ak sa domnieva že spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. porušila práva zákazníka. Za tým účelom má zákazník právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a to subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. na žiadosť v zmysle predchádzajúcej vety tohto bodu Reklamačného poriadku odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva zákazník príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so spoločnosťou Berndorf Sandrik, s. r. o. je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Ďalšie podmienky súvisiace s alternatívnym riešením sporov ustanovuje zákon číslo 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Článok VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade akýchkoľvek podnetov, sťažností, reklamácií alebo návrhov môže zákazník kontaktovať spoločnosť Berndorf Sandrik, s. r. o. prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v tomto Reklamačnom poriadku.

Tento Reklamačný poriadok spoločnosti Berndorf Sandrik, s. r. o. nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.6.2019

                                                                                             Berndorf Sandrik, s. r. o. 

                                                                                   Ing. Štefan Janček, konateľ spoločnosti

Platobné metódy
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov