Kulturastolovania.sk

Hľadáme relevantné výsledky.

 • Žiadny výsledok nezodpovedá Vami napísanému výrazu.

 • Úvod
 • Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Prostredníctvom týchto Zásad ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady"), informujeme dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracovávame, o všetkých činnostiach spracovania a o zásadách ochrany súkromia dotknutých osôb.

1. Zodpovedné osoby

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Berndorf Sandrik s.r.o., IČ: 36639893, so sídlom Bystrická 1571, Žarnovica 966 81
Kontakty pre uplatnenie Vašich práv: Telefón: +421 45 6844 328, E-mail: berndorf@berndorf.sk
(ďalej tiež len „my“; „nám“; „naše“ alebo „nás“)

2. Základné pojmy

GDPR:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES účinné od 25.5.2018.

Osobný údaj:
Osobným údajom sa v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len "GDPR") rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (tj. o dotknutej osobe = Vás).

Zvláštny osobný údaj:
Zvláštnym osobným údajom je informácia, rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženstvo alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch; spracovania genetických údajov, biometrických údajov s cieľom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov = Vy:
Subjektom údajov sa myslí identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, pričom identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifickej fyzickej , fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ:
Prevádzkovateľom sa v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými, určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov. Vo vzťahu k Vašim osobným údajom vystupujeme ako prevádzkovateľ.

Sprostredkovateľ:
Sprostredkovateľom sa v zmysle čl. 4 ods. 8 GDPR rozumie fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa.

Dozorný úrad:
Dozorným úradom sa v Českej republike rozumie Úrad pre ochranu osobných údajov (ďalej len „ÚOOÚ").

Rizikové spracovanie:
Rizikovým spracovaním sa rozumie spracovanie, ktoré pravdepodobne predstavuje riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, spracovanie nie je príležitostné, alebo zahŕňa spracovanie zvláštnych osobných údajov alebo osobných údajov týkajúcich sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovaním vr. profilovania:
Automatizovaným individuálnym rozhodovaním vr. profilovania sa všeobecne rozumie akákoľvek forma rozhodnutia založená na automatizovanom spracovaní osobných údajov, tj. bez ľudského zásahu, spočívajúcom okrem iného v hodnotení niektorých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby, najmä na účely rozboru alebo odhadu resp. analýzy či predvídania aspektov týkajúcich sa jeho pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravotného stavu, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, miesta, kde sa nachádza, alebo pohybu.

3. Kategórie subjektov, spracovávané osobné údaje, účel, právny základ a doba spracovania

Osobné údaje spracovávame za jednoznačne vymedzeným účelom:

Kategória subjektov údajovÚčel spracovania osobných údajovPrávny základ a spracovávané osobné údajeDoba spracovania
Naši zákazníci
Plnenie a realizácia zmlúv uzatvorených so zákazníkmi
Právnym základom je plnenie zmluvy.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo kreditnej karty, číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, cookies a registračné údaje k účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, a údaje z reklamačného formulára (identifikácia produktu, vady produktu).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a záručnej doby.
Uplatňovanie nárokov zo zmluvných vzťahov po ukončení zmluvy
Právnym základom je náš oprávnený záujem spočívajúci v práve vymáhať pohľadávky, náhradu škody a iné nároky, ktoré za trvania nášho zmluvného vzťahu mohli vzniknúť.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu), história objednávok, IP adresa, cookies a registračné údaje k účtu, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete , a údaje z reklamačného formulára (identifikácia produktu, vady produktu) sú po ukončení zmluvy nevyhnutné na vybavovanie reklamácií, vymáhanie pohľadávok a iných zmluvných povinností zo zmlúv uzavretých medzi nami a týmito subjektmi údajov.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané po dobu štyroch rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, v prípade súdneho konania po celú dobu konania.
Plnenie našich povinností v oblasti vedenia účtovníctva a v oblasti daní
Právnym základom je plnenie právnej povinnosti, ktorú nám ukladajú právne predpisy ako zákon o účtovníctve alebo zákon o dani z pridanej hodnoty.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (doručovacia adresa alebo adresa trvalého bydliska, e-mail, telefón), účtovné údaje (číslo bankového účtu a ďalšie informácie na daňových dokladoch).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané až podobu 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa uskutočnilo zákazníkovi poskytnuté plnenie.
Šírenie obchodných oznámení v podobe odborných informácií a správ, marketingových materiálov, ponúk nášho tovaru alebo služieb
Právnym základom je náš oprávnený záujem poskytovať a ponúkať Vám podobné služby alebo tovary, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám, na základe nášho spoločného obchodného vzťahu.

K spracovaniu identifikačných a kontaktných údajov zákazníkov dochádza za účelom šírenia obchodných oznámení.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu.
Návštevníci internetových stránok
Štatistiky pred anonymizáciou údajov, zobrazovanie reklám na naše služby alebo tovar
Právnym základom je náš oprávnený záujem v zmysle a) zlepšovania našich služieb a zameranie sa, čo Vás naozaj zaujíma; b) ponúkať Vám podobné služby alebo tovary, ktoré zodpovedajú Vašim potrebám, na základe prístupu na naše internetové stránky.

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a cookies.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané po dobu 6 mesiacov.
Zaslanie odpovede na otázku návštevníka internetových stránok
Právnym základom je plnenie zmluvy alebo váš súhlas

Identifikačné údaje (meno, priezvisko), kontaktné údaje (adresa, e-mail, telefón), IP adresa a cookies, otázka položená prostredníctvom formulára.
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané do vybavenia otázky z kontaktného formulára, najdlhšie však 30 dní alebo na dobu, počas ktorej trvá Váš súhlas so spracovaním.
Odberatelia
noviniek

Pravidelné zasielanie obchodných oznámení e-mailom
Právnym základom je súhlas, ktorý ste nám udelili pri registrácii na odber noviniek.

Identifikačné údaje (meno a priezvisko), kontaktný údaj (e-mail).
Na tento účel môžu byť osobné údaje spracovávané do odvolania súhlasu.

4. Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na účel ich spracovania - viď tabuľka vyššie. Po uplynutí tejto doby môžu byť osobné údaje uchovávané len na účely štátnej štatistickej služby, na účely vedecké a na účely archívnictva.

5. Príjemcovia osobných údajov a prenos osobných údajov mimo Európskej únie

V odôvodnených prípadoch môžeme odovzdať Vaše osobné údaje aj iným subjektom (ďalej len „príjemcovia").

Môže dôjsť k odovzdaniu osobných údajov týmto príjemcom:

 • Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje podľa našich pokynov najmä v oblasti kontaktu s verejnosťou, správy elektronických dát alebo vedenia účtovníctva;
 • orgány verejnej moci a iné orgány, ak si to vyžaduje platný právny predpis;
 • iné subjekty v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov potrebné za účelom ochrany života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.

6. Cookies

Po Vašej prvej návšteve našich stránok odošle náš server na Váš počítač malé množstvo dát a uloží ich tam. Pri každej ďalšej návšteve stránok potom prehliadač tieto dáta pošle späť serveru. Tomuto malému súboru sa hovorí „cookie" a je to krátky textový súbor, obsahujúci špecifický reťazec znakov s jedinečnými informáciami o vašom prehliadači. Cookies využívame na to, aby sme zlepšili kvalitu našich služieb a lepšie porozumeli tomu, ako ľudia používajú naše stránky. Preto máme v cookies uložené preferencie používateľov a s ich pomocou sledujeme používateľské trendy a to, ako sa ľudia na našich stránkach správajú a akým spôsobom si ich prezerajú.

Väčšina prehliadačov je nastavená tak, aby cookies prijímala. Vy ale máte možnosť nastaviť si prehliadač tak, aby cookies blokoval alebo aby vás o zaslaní cookies informoval. Bez cookies však niektoré služby alebo funkcie nebudú správne fungovať.

Naše internetové stránky využívajú cookies „prvej strany", teda cookies používané len našimi webovými stránkami (ďalej len cookies prvej strany) a cookies „tretích strán" (teda cookies pochádzajúcich z internetových stránok tretích strán). Cookies prvej strany využívame na ukladanie používateľských preferencií a údajov, potrebných počas vašej návštevy na internetových stránkach (napr. obsah vášho nákupného košíka). Cookies tretích strán používame na sledovanie používateľských trendov a vzorcov správania, zacielenie reklamy a za pomoci tretích strán - poskytovateľov webových štatistík. Cookies tretích strán použité na sledovanie trendov a vzorcov správania využívajú iba naše internetové stránky a poskytovateľ webových štatistík, nie sú zdieľané so žiadnou ďalšou treťou stranou.

Nastavenie cookies

7. Zásady spracovania osobných údajov

Zákonnosť
Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s GDPR.

Súhlas subjektu údajov
Osobné údaje spracovávame iba spôsobom a v rozsahu, ku ktorému ste nám udelili súhlas, ak je súhlas titulom spracovania.

Minimalizácia a obmedzenie spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracovávame len v rozsahu, v akom je to potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania, a po obdobie nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu ich spracovania.

Presnosť spracúvaných osobných údajov
Osobné údaje spracovávame s dôrazom na ich presnosť, s použitím dostupných opatrení. A s použitím vhodných prostriedkov spracovávame aktualizované osobné údaje.

Transparentnosť
Prostredníctvom týchto Zásad a kontaktnej osoby máte možnosť zoznámiť sa so spôsobom, akým Vaše osobné údaje spracovávame, ako aj s ich rozsahom a obsahom.

Účelové obmedzenia
Osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na naplnenie stanoveného účelu a v súlade s týmto účelom.

Bezpečnosť
Osobné údaje spracovávame spôsobom, ktorý zabezpečuje ich náležité zabezpečenie vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

8. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilovania.

9. Vaše práva ako subjektu údajov

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požadovať od nás prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby. Najmä máte právo získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, nami sú alebo nie sú spracovávané, a ďalej na poskytnutie ďalších informácií o spracovávaných údajoch a spôsobe spracovania v zmysle príslušných ustanovení GDPR (účel spracovania, kategória osobných údajov, príjemcovia, plánovaná doba uloženia, existencia Vášho práva požadovať opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania alebo práva vzniesť námietku, zdroj osobných údajov a právo podať sťažnosť). V prípade, že o to požiadate, poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, a to bezplatne. V prípade opakovanej žiadosti môžeme za poskytnutie kópie účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na spracovanie.

Na získanie prístupu k Vašim osobným údajom využite Váš používateľský účet alebo kontakty uvedené v týchto zásadách.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak sa spracovanie uskutočňuje na základe súhlasu
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sú nami na základe tohto súhlasu spracovávané.
Odvolať súhlas môžete prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na opravu, obmedzenie alebo vymazanie
Ak zistíte, že nami vedené osobné údaje o Vás sú nepresné, môžete požadovať, aby sme tieto údaje bez zbytočného odkladu opravili. Ak je to vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu primerané, môžete tiež žiadať aj doplnenie údajov, ktoré o vás vedieme.
Opravu, obmedzenie spracovania alebo vymazanie údajov môžete požadovať prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali nami spracovávané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov a na našej strane nie je daný žiadny iný oprávnený dôvod na ich spracovanie, ktorý by prevažoval nad Vaším právom na vymazanie;
 • Ak vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov (viď nižšie);
 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo inak spracovávali;
 • osobné údaje boli nami spracované nezákonne;
 • osobné údaje boli nami zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 18 rokov;
 • osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovenej v práve Európskej únie alebo v českom právnom poriadku, ktorá sa na nás vzťahuje.

Požadovať výmaz v týchto prípadoch môžete prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo požadovať vymazanie osobných údajov nie je dané v situácii, keď je spracovanie nevyhnutné

 • Na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 • na splneniu našich právnych povinností;
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by vymazanie údajov znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 • na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Či existujú dôvody nemožnosti využiť právo na vymazanie, sa môžete dozvedieť prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, a to v prípadoch, keď:

 • popierajú presnosť osobných údajov. V tomto prípade obmedzenie platí na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť.
 • Spracovanie je protiprávne a odmietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia.
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu (viď nižšie). V tomto prípade obmedzenie platí na dobu, kým nebude overené, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

V čase obmedzenia spracovania osobných údajov môžeme Vaše osobné údaje spracovávať (s výnimkou ich uloženia) iba s Vašim súhlasom, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby našich právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu. Ako je uvedené vyššie, obmedzenie spracovania môžete požadovať prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a to v nasledujúcich prípadoch:

 • V prípade, že sú osobné údaje spracovávané z dôvodu, kedy je spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sme poverení či na účely našich oprávnených záujmov, a Vy vznesiete proti spracovaniu námietku, nemôžeme osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo na určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov.
 • Ak sú osobné údaje spracovávané na účely priameho marketingu a vznesiete proti spracovaniu námietku, nebudeme už osobné údaje na tieto účely spracovávať.
 • Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely, nebudeme ich ďalej spracovávať, ibaže je spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej z dôvodov verejného záujmu.

Námietku môžete podať prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo na prenositeľnosť údajov
V prípade, že Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu alebo z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie zmluvy uzatvorenej medzi nami, máte právo od nás získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sú tak osobné údaje nami spracovávané. Máte právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi údajov alebo požadovať, aby sme tieto údaje poskytli priamo inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky možné. Vaše osobné údaje môžete získať prostredníctvom Vášho používateľského účtu alebo kontaktov uvedených v týchto zásadách.

Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania
Nepoužívame osobné údaje na automatizované rozhodovanie.

Právo získať informácie o porušení zabezpečenia Vašich osobných údajov
Ak je pravdepodobné, že následkom porušenia nášho zabezpečenia, nastane vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, oznámime Vám toto porušenie bez zbytočného odkladu. Ak na spracovanie Vašich osobných údajov boli použité primerané technické alebo organizačné opatrenia, zabezpečujúce napríklad nezrozumiteľnosť pre neoprávnenú osobu alebo by sme dodatočnými opatreniami zabezpečili, že sa vysoké riziko neprejaví, informácie o porušení Vám odovzdávať nemusíme.

Právo podať sťažnosť dozornému úradu
Ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov dochádza k porušeniu povinností ustanovených v GDPR, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Dozorným orgánom v ČR je Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

Platobné metódy
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov