Kulturastolovania.sk

Hľadáme relevantné výsledky.

 • Žiadny výsledok nezodpovedá Vami napísanému výrazu.

 • Úvod
 • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov

Tento informačný list má za úlohu poskytnúť Vám informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci e-shopu spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o., ktorý je prevádzkovaný na webovej stránke www.berndorf.sk (ďalej len „e-shop“), ktorý je e-shopom spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o., so sídlom Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 639 893, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 10654/S. Ak využívate služby e-shopu uvedené na stránke www.kulturastolovania.skprípadne, www.tischkultur.at, www.zdravestriebro.sk, www.pribor.sk,  www.stolovepribory.sktaktiež aj na týchto miestach Vám budú poskytnuté doplnkové informácie o ochrane osobných údajov spoločnosťou Berndorf Sandrik s.r.o..

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť za spracovanie Vašich osobných údajov a nasledujúci informačný list o ochrane osobných údajov je určený na to, aby Vám poskytol prehľad o tom, čo sa deje s Vašimi osobnými údajmi a akú ich ochranu prevádzkovateľ internetovej stránky zabezpečuje.

Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov.
Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o., so sídlom Bystrická 1571 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 36 639 893, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10645, email: berndorf@berndorf.sk, t.č.: 045/6844 328 (ďalej len „Berndorf Sandrik”) je zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci eshopu prevádzkovanom na území Slovenskej republiky.

Vaše údaje pri registrácii do eshopu.
Ak sa registrujete na webovej stránke za účelom nákupu na eshope, potrebujeme od Vás celé meno (meno a priezvisko) a emailovú adresu. Súčasne je potrebné zadať heslo, a to dvakrát. Následne, po prezretí tovaru a Vašom výbere je možné prekliknúť sa do košíka, ktorý obsahuje Vami vybraný tovar. V prípade, že máte záujem tovar objednať, potvrdíte objednávku, čo Vás posunie k formuláru, ktorý obsahuje požiadavku na vyplnenie ďalších údajov potrebných na vystavenie faktúry a doručenie tovaru. Vyžadované údaje sú meno a priezvisko, ulica a číslo domu, mesto, štát, PSČ, email a telefónne číslo. V prípade, že žiadate tovar zaslať na inú ako fakturačnú adresu, je potrebné vyplniť aj tieto údaje. Tieto registračné údaje ukladáme pod Vaším menom na Vašom účte. Vezmite prosím na vedomie, že bez registrácie nie je možný nákup na eshope. Tieto registračné údaje potrebujeme a spracúvame ich na účely Vašej registrácie, fakturačné účely a za účelom doručenia Vami vybraného tovaru. Vaše registračné údaje slúžia tiež ako prístupové údaje do Vášho účtu. Vaše registračné údaje budú poskytnuté tretím osobám (mimo eshopu) len vtedy, ak ste s týmto poskytnutím súhlasili a v rozsahu, v ktorom ste s týmto poskytnutím súhlasili, t.j. ak požiadate o doručenie tovaru prostredníctvom kuriéra, automaticky súhlasíte so spracovaním osobných údajov a ich poskytnutím kuriérskej spoločnosti. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné vykonať nákup, doručiť tovar a nie je možné vystaviť, ani doručiť doklad o nákupe.

Na prihlásenie sa na odber newslettra budeme spracúvať iba Vašu emailovú adresu. Vaša emailová adresa slúži aj ako komunikačný prostriedok v súvislosti s Vašimi objednávkami. V rámci spracovania objednávky, plnenia zmluvy či zasielania newslettra alebo dotazníka o spokojnosti zákazníka sú príjemcami Vašich osobných údajov Prevádzkovateľ a prípadní Sprostredkovatelia.

Služby poskytované v rámci uvedených e-shopov a webových  stránok spoločnosti Berndorf Sandrik nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov.

Vaše údaje pri komunikácii s nami.
Ak nadviažete komunikáciu so spoločnosťou Berndorf Sandrik s.r.o. akýmkoľvek spôsobom (emailom, telefónom, bežnou poštou), Berndorf Sandrik s.r.o. bude spracúvať len relevantné údaje potrebné na zodpovedanie Vášho dopytu.

Právny základ pre spracúvanie údajov. 
Právnym základom pre spracúvania osobných údajov pri registrácii a nákupe v e-shope je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) (plnenie zmluvy a opatrení pred uzatvorením zmluvy), ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Váš súhlas s reklamou a prieskumom trhu.
Ak ste udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom poskytovania reklamy a prieskumu trhu, spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. Vám môže zasielať informácie prispôsobené Vašim individuálnym záujmom poštou alebo Vám ich môže poskytnúť pri Vašej návšteve predajne a v prípade, že ste si samostatne objednali na základe udelenia samostatného súhlasu elektronický newsletter, aj prostredníctvom e-mailu. Na tento účel a pre účely reklamy prispôsobenej Vašim individuálnym záujmom používa Berndorf Sandrik s.r.o. nasledovné údaje a analýzy:

 • Registračné údaje: Vaše úplné meno (meno a priezvisko) a Vaša úplná adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, štát), Vaša e-mailová adresa a prípadne číslo mobilného telefónu.
 • Nákupné/zľavové údaje: údaje súvisiace s tovarmi/službami a Vaše registračné údaje.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. spracúva osobné údaje zákazníkov a odberateľov newslettra v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako „Prevádzkovateľ“. Osobné údaje môžu byť v mene Prevádzkovateľa spracúvané na základe sprostredkova­teľských zmlúv aj nasledovnými tretími stranami („Sprostredko­vatelia“):

 • The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služba MailChimp),
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (prihlásenému k EU – US Privacy Shield) (služby Google Analytics, Google AdWords),
 • DHL Parcel Slovensko s.r.o., so sídlom Na pántoch 18 831 06 Bratislava IČO: 47 927 682 Sp­oločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 100759/B,
 • TOPTRANS EU, a.s. Na Priehon 50, 94905 Nitra, IČO 36703923 spoločnosť zapísaná v OR OS Nitra Sa vložka č. 10363/N
 • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. Budča č. 1039, 962 33 Budča  IČO: 36 624 942 zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica Oddiel Sro, vložka číslo  9084/S
 • inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, poskytujúcim počítačové služby, služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov, či reklamné a marketingové služby,

a to s nasledovnými účelmi:

 1. identifikácia kupujúceho ako zmluvného partnera pre plnenie zmluvy realizovanej cez nákupný portál; správne doručovanie písomností a tovaru, realizáciu a zavedenie predzmluvných vzťahov; identifikácia kupujúceho pre účel uskutočnenia vyvolaných rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy; reakcia na žiadosti, pripomienky či informácie vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy; evidencia zmlúv, faktúr a iných súvisiacich dokumentov; spracovanie účtovných dokladov na daňové účely; IT podpora pri správe databáz s osobnými údajmi a objednávkami, získavanie a spracúvanie štatistických informácií o zákazníkoch; a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba – zákazník,
 2. zasielanie newslettra o našich produktoch, službách a akciách, a to návštevníkom stránky na právnom základe súhlasu Vás ako dotknutej osoby, alebo na právnom základe oprávnený záujem Prevádzkovateľa voči zákazníkom našej spoločnosti,
 3. plnenie povinností ustanovených zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, najmä podľa zákona o DPH, a to na právnom základe (zákonná povinnosť).

Prieskum trhu.
Berndorf Sandrik s.r.o. môže ďalej používať Vaše registračné údaje, nákupné/ zľavové údaje a prípadné komunikačné údaje na účely prieskumu trhu, aby Vás mohli kontaktovať poštou alebo e-mailom (ak je uvedený) s cieľom posúdiť Vašu spokojnosť alebo hodnotenie ponuky tovarov a služieb.

Údaje sú uložené v našej databáze pre neskoršie spracovanie. Okrem toho automaticky ukladáme údaje do súborov denníka, ktoré dostávame z prehliadača počas návštevy (prehliadač, Chrome, Firefox, Safari atď.). Znamená to, že adresa IP je známa a na počítači je vytvorený súbor cookie. Tento súbor cookie zabezpečuje, že Vaša objednávka môže byť spracovaná správne a predovšetkým je možné Vám prostredníctvom nej ponúknuť výrobky, ktoré Vás najviac zaujímajú, bez toho, aby ste museli opakovane vyjadrovať svoj záujem.

Ochrana dát.
Na vytvorenie zabezpečeného pripojenia používa spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. protokol HTTPS, ktorý je chránený proti cudziemu prístupu.

Cookies.
Na tejto webovej lokalite sa používa služba Google Analytics, webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google, Inc. („Google“). Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“, textové súbory uložené vo Vašom počítači, ktoré umožňujú analyzovať používanie webových stránok. Takýto súbor má životnosť 26 mesiacov. Informácie o používaní tejto webovej lokality (vrátane Vašej IP adresy) generované súborom cookie sa prenesú na server Google v USA a uložia sa tam. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webu a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj tretím stranám, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracujú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nebude priraďovať Vašu IP adresu k iným údajom od spoločnosti Google. Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť nastavením príslušného softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nemusí byť možné plne využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďovanie a uchovávanie údajov je možné napadnúť kedykoľvek s účinnosťou pre budúcnosť. Vzhľadom na diskusiu o používaní nástrojov na analýzu s plnými IP adresami by sme chceli zdôrazniť, že táto webová lokalita používa službu Google Analytics s príponou „anonymizeIp ()“, a preto sa adresy IP ďalej skracujú, aby sa vylúčili priamy osobný vzťah. Okrem toho je možné zabrániť evidovaniu údajov vytvorených súbormi cookies a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky (vrátane IP adresy) cez Google tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný na: ( http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?… ). Bez Vášho výslovného súhlasu nebudú používané žiadne tieto nástroje na zhromažďovanie osobných údajov, na poskytnutie osobných údajov tretím osobám alebo marketingovým platformám, resp. na spojenie údajov s Vašimi osobnými údajmi.

Súbory cookies budú použité pre nasledujúce účely:

 • správne fungovanie stránky a zjednodušenie objednávky (napr. uloženie vykonaných objednávok, identifikácia zákazníka);
 • reklama a marketingové akcie;
 • tvorenie štatistík návštevnosti stránky a zhromažďovanie informácií o spôsobe používania stránky pre vylepšenie jej štruktúry a obsahu.

Všetky súbory cookies, ktoré využíva naša stránka, môžu mať dočasnú alebo trvalú podobu. Dočasné súbory cookies sú odstraňované zatvorením prehliadača užívateľa stránky, naopak trvalé súbory cookies sú uchovávané aj po ukončení užitia stránky a slúžia na uchovávanie informácií, ktoré uľahčujú a urýchľujú neskôr prístup k stránke a využívanie našich služieb. Využitie služieb našej stránky bez zmien v nastavení internetového prehliadača, ktoré by sa týkali súborov cookies, sa považuje za vyjadrenie súhlasu s ich uložením v pamäti konečného zariadenia užívateľa stránky.

V ľubovoľnom okamihu možno blokovať využívanie súborov cookies a odstrániť trvalé súbory cookies využitím príslušných nastavení, ktoré sú dostupné v internetovom prehliadači. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch zaobchádzania so súbormi cookies sú tradične dostupné v záložke Pomoc v menu internetového prehliadača. Zablokovanie alebo obmedzenie využitia súborov cookies môže znemožniť správne použitie niektorých aplikácií dostupných na našej stránke.

Právo na odvolanie súhlasu.
Ak ste súhlasili so spracúvaním Vašich údajov na účely reklamy a prieskumu trhu, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať ako celok, a to napríklad online alebo písomne na adresu spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o.. Čiastočné odvolanie súhlasu nie je možné. Služby súvisiace s príslušným súhlasom nemôžu byť po jeho odvolaní ďalej poskytované, pričom všetky dohody sa v tomto ohľade považujú za ukončené jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním. Ak ste svoj súhlas neudelili alebo ho odvolali, Vaše údaje nebudú použité v súlade s vyššie uvedenými odstavcami.

Doba uchovávania.
Vaše registračné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope. Po ukončení Vašej účasti v e-shope budú tieto údaje okamžite vymazané, pokiaľ neexistujú žiadne právne predpisy upravujúce podnikateľskú činnosť obchodných spoločností a/alebo finančné povinnosti, ktoré by vyžadovali uchovávanie osobných údajov, pričom v takom prípade sa osobné údaje vymažú po uplynutí 10 rokov odo dňa ukončenia Vašej registrácie v eshope. Vaše údaje slúžiace na komunikáciu s Vami uchovávame po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania komunikačných údajov, avšak najdlhšie po dobu trvania Vašej registrácie v e-shope, a to za predpokladu, že osobitné právne predpisy neustanovia v niektorých prípadoch lehotu dlhšiu, alebo pokiaľ v odôvodnenom prípade nevznikne potreba uchovávať údaje po dlhšiu dobu v súvislosti s konkrétnym prípadom. Údaje, ktoré sú v e-shope spracúvané na základe Vami udeleného súhlasu uchovávame počas doby trvania Vášho súhlasu, najdlhšie však počas doby trvania Vašej registrácie v Programe. Ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely popísané vyššie, tieto údaje budeme uchovávať len počas príslušnej doby podľa predpisov upravujúcich podnikateľskú činnosť alebo daňových predpisov a nebudú už ďalej spracúvané na iné účely.

Spracúvanie údajov poskytovateľmi služieb/sprostredkovateľmi.
Poverujeme rôznych poskytovateľov služieb so spracúvaním osobných údajov (sprostredkovateľov) na účely poskytovania podpory e-shopu, napr. na zasielanie informácií poštou a prostredníctvom iných služieb, ktoré ste si objednali, a na spracúvanie Vašej komunikácie (zazmluvnení sprostredkovatelia, dátové centrá, odosielatelia e-mailov). Poskytovateľov služieb dôkladne vyberáme a kontrolujeme.

Spracúvanie Vašich údajov mimo EÚ/EHP.
Aby sme mohli vykonať proces Podmienok registrácie v e-shope, Vaše údaje môžu byť prenesené do USA, pričom v takom prípade sa použije Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej štátom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA.

Spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o. využíva aplikácie Mailchimp, Google Analytics a Google AdWords, ktoré majú sídlo v tretej krajine – USA. USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovatelia týchto aplikácií poskytli primerané záruky a bezpečnosť osobných údajov a zaručujú sa, že osobné údaje budú spracúvať v zmysle zásad GDPR.

Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR.
Na požiadanie Vás budeme informovať, či a aké Vaše osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä GDPR) máte právo na prístup (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), vymazanie (čl. 17 GDPR), obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR), prenosnosť (čl. 20 GDPR), namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR) takýchto osobných údajov. Môžete taktiež odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli a vznášať námietky voči spracúvaniu osobných údajov.

Sme povinní Vašu žiadosť vyriešiť bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch (najmä čl. 12 GDPR). Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu spracúvania Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ webových stránok si vyhradzuje právo zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Ak zmeníme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, upravenú verziu uverejníme s aktualizovaným dátumom verzie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto informácie o ochrane osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom emailovej schránky berndorf@berndorf.sk a do predmetu správy uviesť „informácie o ochrane údajov“.

V Žarnovici, máj 2018

Platobné metódy
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov