Kulturastolovania.sk

Hľadáme relevantné výsledky.

  • Žiadny výsledok nezodpovedá Vami napísanému výrazu.

  • Úvod
  • Štatút súťaže MDŽ

Štatút súťaže MDŽ

Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže (ďalej len „Organizátor“)

1) Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, Slovenská Republika, IČO: 36 639 893, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 10654/S. Kontaktné údaje: berndorf@berndorf.sk.

 

II. Účel súťaže

1) Cieľom súťaže je budovanie povedomia o značke a zviditeľnenie značky Berndorf Sandrik.

2) Súťaž je oznámená a zverejnená v príspevkoch na sociálnych sieťach organizátora.

 

III. Termín súťaže

1) 8.3.2024 od času zverejnenia príspevku do 23:59h.

 

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

1) Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.

2) Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“).

3) Zo súťaže sú vylúčení:

- zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka,

- osoby v pracovnoprávnom vzťahu k Organizátorovi súťaže.

Ak sa preukáže, že Účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, strácajú štatút Účastníka Súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na Účastníkov Súťaže, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

4) Zo súťaže je vylúčený aj ten súťažiaci, ktorý podvodným spôsobom zasahuje do mechanizmu súťaže za účelom získania ceny, bez ktorého by inak nezískal žiadnu cenu alebo sa ani nemohol zúčastniť na súťaži.

V. Priebeh súťaže

1) Do súťaže sa Účastník Súťaže môže zapojiť označením osoby v komentári.

2) Účastník súťaže sa môže v rámci tejto súťaže zapojiť aj viackrát, t.j. prispieť k príspevku viacerými komentármi, vždy s označením odlišnej osoby. Duplicitné komentáre od rovnakej osoby s označením rovnakej osoby, budú zaradené do zlosovania iba jeden krát.

3) Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže splní konkrétne podmienky.

4) Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jednej súťaže. V prípade viacnásobného zapojenia sa do súťaže pri splnení podmienok súťaže a následného viacnásobného vyžrebovania, je platné prvé vyžrebovanie.

5) Celkový počet výhercov súťaže, ktorý bude vyžrebovaný organizátorom súťaže, je 1. Výhry vyhráva označovateľ (iniciátor komentára), nie označený.

6) Určenia výhercov súťaže spomedzi účastníkov prebehne žrebovaním dňa 9.3.2024 spomedzi všetkých zapojených súťažiacich. Výherca súťaže bude vyžrebovaný pomocou aplikácie na žrebovanie.

VI. Výhra a jej odovzdanie

1) Splnením podmienok súťaže je možné vyhrať nasledovné ceny:

2x MISA Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE 2,8 kód 5919000005  v hodnote 10,80€ s DPH.

2) Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 3 kalendárnych dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to formou oslovenia prostredníctvom sociálnych sietí. Výherca bude požiadaný o zaslanie korešpondenčných údajov pre účely zaslania výhry. V prípade, ak sa výherca súťaže do 3 kalendárnych dní od oboznámenia spôsobom podľa predchádzajúcej vety tohto bodu o výhru neprihlási, výhru odmietne alebo neposkytne korešpondenčnú adresu, je organizátor súťaže oprávnený vybrať náhradného výhercu súťaže.

3) Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia

1) Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.

2) V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si vyhlasovateľ súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.

3) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávne kontaktné údaje. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra odovzdaná, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.

4) Povinnosti výhercu pri prevzatí výhry: Výherca je povinný tovar od prepravcu kuriérskej spoločnosti riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi. Podpisom preberacieho protokolu Výherca potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

5) Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.

6) Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

7) Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže, resp. organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.

8) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na stránke www.berndorf.sk.

 

VIII. Ochrana osobných údajov

1) Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len”GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, prípadne fotografia, za účelom ich zverejnenia na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/kulturastolovania/  https://www.instagram.com/kultura_stolovania// https://www.facebook.com/BerndorfSandrik/ https://www.instagram.com/berndorf_sandrik/ v rámci vyhodnotenia súťaže, ďalej za účelom samotného vyhodnotenia súťaže, vytvorenia databázy a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účastník súťaže čiže dotknutá osoba z pohľadu GDPR má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním vyhlasovateľa súťaže na e-mailovú adresu berndorf@berndorf.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov účastníka súťaže do tohto odvolania. Osobné údaje dotknutej osoby budú poskytnuté príjemcovi spoločnosti Berndorf Sandrik s.r.o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, Slovenská Republika, IČO: 36 639 893.

2) Práva účastníka súťaže - dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov upravuje Článok 15 GDPR. Dotknutá osoba má právo - od vyhlasovateľa súťaže čiže prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, - požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti takémuto spracúvaniu, - podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: +421-2-32313214, mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, - požadovať vyhotovenie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

3) Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže resp. organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia

1) Tento štatút je zverejnený na webovej stránke www.berndorf.sk a uložený u vyhlasovateľa súťaže.

2) Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u vyhlasovateľa súťaže.

3) Účinnosť štatútu nadobúda platnosť od 7.3.2024.

V Žarnovici, dňa 7.3.2024.

Platobné metódy
ARSY line - tvorba webových stránok a eshopov